SUNAR GRUP, Faaliyet gösterdiği tüm üretim tesislerinde İş Güvenliği ve Çevreyi vazgeçilmez, feragat edilmez, öncelikli konular olarak ele alır. Bu amaçla çalışanların İş Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri konusundaki periyodik eğitimlerinin sürekliliğini sağlayarak, bu konudaki bilinç düzeyini yükseltir, katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik eder. Bunu gerçekleştirirken müşterilerde, tedarikçilerde, taşeronlarda ve ilgili paydaşlarda  da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunur. Bu kapsamda hedefimiz;  iş güvenliği ve çevre risklerini tamamen ortadan kaldırmak veya asgari düzeye indirmek, SUNAR GRUP'un tüm tesislerinde güvenli bir işyeri ortamı oluşturmak, İş Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi standartlarında örnek bir şirket olmaktır.

 SUNAR GRUP buna bağlı olarak;

  • Yürürlükte olan iş güvenliği ve çevre mevzuatlarının yanı sıra üyesi olunan kuruluşların da öngördüğü standartlara uyar,
  • İş güvenliği ve çevre faaliyetlerinde sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapar,
  • Zamanında ve doğru risk analizleri yaparak, iş güvenliği ve çevre ile ilgili tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlar,
  • Çalışanları iş güvenliği ve çevre konusunda bilinçlendirir,
  • Hava, su, toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler alır,
  • İş kazalarının ve çevresel risklerin önlenebilmesi için sürekli olarak faaliyetlerini denetler, önleyici ve düzeltici planlar yaparak uygular,
  • Atıkların azaltılması ve geri dönüşümü için çalışmalar yapar, yeni teknolojiler kullanarak doğal kaynakların tasarrufunun yapılmasını sağlar,
  • Değişen şartlara göre politikayı gözden geçirir.

 

SUNAR GRUP, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde; teknolojik gelişmeleri takip ederek iş güvenliği ve çevre konularında performansını arttırmakta, çevreye duyarlı sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamını sürekli kılmayı taahhüt etmektedir.